بروز کردن: آرسن ونگر

فوتبال
0 پای آرسنال شکست

جک ویلشر یکی از بازیکنان حیاتی تیم آرسنال به خاطر شکستن پایش مدت زیادی را از میادین دور خواهد ماند.آرسن…